org.springframework.boot.diagnostics

Interface FailureAnalyzer

  • Method Detail

   • analyze

    FailureAnalysis analyze(Throwable failure)
    Returns an analysis of the given failure, or null if no analysis was possible.
    Parameters:
    failure - the failure
    Returns:
    the analysis or null